Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO, klub og aftenklub

SFO

Når skoledagen slutter, går børnene i SFO. SFO’en og skolen benytter de samme lokaler, så den individuelle visuelle struktur kan bevares dagen igennem. Vi benytter os af husets faciliteter som idrætssal, kreativt værksted, køkken, boldbane, legeplads og bålhus.

Vi tilstræber struktur og genkendelighed, men også udfordringer, samt plads til individuelle behov. Vi har fokus på fællesskabet børnene og grupperne imellem.

Klub 

Vi er en klub, som er et hyggeligt værested for skolens elever. Sammen med SFO udgør klubben fritidstilbuddet på Skolen i Nørskovlund. Klubben holder åbent på alle skoledage, og følger herudover Silkeborg Kommunes retningslinjer angående lukkedage/lukkeuger. 

Vision

”Vi ligger vægt på at møde børnene der, hvor de er. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i deres virkelighed, gribe deres interesser og tilrettelægge et attraktivt fritidsmiljø, hvor der er plads til at udfolde sig eller bare at være”.

Mål

Ud fra den enkelte elevs potentialer og udviklingsmuligheder, arbejder vi på at styrke deres individuelle og sociale formåen. Vi hjælper dem, så vidt muligt, til at være en del af fællesskabet og at skabe gode relationer. Dagligdagen i klubben udgør et meningsfuldt dannelsesrum, der sigter mod gensidigt forpligtende fællesskaber, hvor børnene skal have mulighed for at gøre sig erfaringer med og udvikle handlekompetencer ift:

- Individuel udvikling
- Relationer og venskaber
- Demokratiske processer
- At lære børnene at være opmærksomme på deres egen måde at kommunikere på
- At personalets indbyrdes sprog fremstår som rollemodel for den positive kommunikation

Klubbens indhold og aktiviteter

Efter endt skoledag er der klub. Vi er opmærksomme på, at børnene ofte har en lang dag, og vi vurderer for det enkelte barn, hvor meget energi der er tilbage. Vi vælger aktiviteterne ud fra pædagogiske tanker, om hvordan vi kan styrke elevernes individuelle, sociale og kommunikative kompetencer. Vi lægger stor vægt på, at eleverne har et frirum i klubben.

I løbet af eftermiddagen veksler vi mellem voksenbestemte fælles aktiviteter og valgfrie aktiviteter. I nogle aktiviteter bestemmer vi f.eks. hvem der skal være sammen, og i andre aktiviteter har de medindflydelse. Eleverne vælger sig på aktiviteter ud fra et fælles eller individuelt visuelt skema. 

Leg
Børn med autisme kan også lege. Det er bare vigtigt, at vi som voksne stiller rammerne op for legen. Derfor ser vi det som en vigtig opgave, at have legen med i klubben. Vi tilrettelægger derfor eftermiddagens program, så der er mulighed for leg, og vi hjælper børnene til at lege med hinanden, så alle i legen får tid, rum og plads.

Elektroniske spil
Eleverne i klubben har stor glæde af spil på PC, WII, Playstation m.m. Spændingen og forudsigeligheden i spillene passer fint til børn med autisme. Der er også meget samvær og leg om spillene, ligesom de også skærper evnen til koncentration. Diverse spillekonsoller ser vi derfor som en god del af klubben. Vi er dog opmærksomme på, at børnene har glæde af alle klubbens tilbud og ikke kun det at spille.

Bevægelse
I en tid hvor elektroniske medier er så markante omdrejningspunkter i sociale relationer, og underholdning, er det vigtigt, at vi som klub fokuserer på glæden ved bevægelse. Ved at bevæge kroppen skaber man højere produktion af endorfin og dopamin, som er kroppens egne ”lykkepiller”. Fysiske aktiviteter er derfor et fantastisk redskab til at skabe gode forudsætninger for børnenes trivsel både kropsligt, åndeligt, men i høj grad også socialt.

Kreativ udfoldelse
Vi tror på, at børnene rummer mange ressourcer og kvaliteter. Med vores vision om at gribe børnene der, hvor de er, ser vi det som en af vores hovedopgaver at hjælpe dem på vej til at skabe udtryk – både i kreativitet og formidling. Dette betyder bl.a., at vi er gode til at bruge skolens faglokaler, og at vi har kreative rum, som er godt opbyggede, og hvor børnene har muligheder for at udfolde sig, og hvor de f.eks. kan lade ting stå i et stykke tid.

Ture
Vi tager ofte på ture ”ud i samfundet”. Børn med autisme skal øve sig i at se noget nyt og befinde sig i andre miljøer. Alle sanseindtrykkene fra turene kan børnene bl.a. bruge til at mestre forandringer i dagligdagen. Derfor er vi i klubben opmærksomme på at have ture som en del af de tilbud, vi præsenterer børnene for. Også fordi det som regel er sjovt at tage på tur.

Madlavning
Glæden ved selv at lave mad og servere den for andre er en grundlæggende menneskelig ting. Derfor har vi ofte madlavning på programmet i klubben. Børnene deltager og har stor glæde af at være en del af processen. De øver sig også her på at kunne noget, som de senere får brug for i voksenlivet.

Samarbejde og evalueringspraksis

Det er vigtigt, at de voksne også øver sig i at blive bedre til deres arbejde. Dette indebærer, at vi samarbejder, og evaluerer de ting, der foregår i klubbens dagligdag. Derfor har vi fokus på nedenstående punkter:

- Løbende dialog og justeringer foretages dagligt.
- På teammøder taler vi jævnligt om børnenes trivsel. Ser vi tegn på, at der er børn der mistrives, træder vi til og hjælper dem med at komme i gang igen.
- Vi videndeler og evaluerer aktiviteterne med henblik på en optimeret planlægning af de kommende aktiviteter.
- Vi har en dialog med børnene om, hvad der kan være en god dag i klubben, og hvilke aktiviteter og ting, der kunne være gode og sjove.

Aftenklub

I perioden fra 1/9 til 1/4 har vi aftenklub for nogle af de ældste elever. Tilbuddet retter sig mod de elever, som det vurderes vil have udbytte heraf. Vi starter efter skole kl. 13.45. Ofte tager vi på tur ud af huset, og har bl.a. oplevet flyvestationen i Karup, Elværket i Tange, bordtennisklubben, Taekwondoklubben, skøjtehallen i Silkeborg, Automobilmuseet i Gjern, skakklub i Silkeborg. Vi har også prøvet at rappelle, og vi har været på restaurant. Vi slutter nogle gange dagen af med fællesspisning, før eleverne tager hjem.