Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

2020-2021

Årsberetning for Ans Skole 2020/21

 

Årsberetningen giver indsigt i, hvad der er lagt vægt på i skolebestyrelsesarbejdet. Sammen med referater fra skolebestyrelsesmøderne giver dette et overblik over, hvad der har rørt sig på Ans Skole i løbet af skoleåret.

Årsberetningen er delt i tre afsnit:

  • Opfølgning på årsberetningen for 2019/20
  • Status over arbejdet i 2020/21
  • Planlagte indsatsområder for 2021/22

Årsberetningen bliver offentliggjort via Aula og på skolens hjemmeside.

 

Opfølgning på årsberetningen for 2019/20

 

Budget 2019/20

Det har budgetmæssigt været en turbulent periode, idet efteråret 2019 bød på en akut sparerunde grundet et stort merforbrug i en anden kommunal sektor. For os betød det samlet set en reduktion på 260.000 kr., som skulle opnås i løbet af perioden fra september til jul. Det lykkedes, men betød jo også, at ”kassen” stort set var lukket. Ingen ture ud af huset, kun det absolut nødvendige blev indkøbt, og herudover blev der udmeldt indkøbsstop, nøje vurdering af behovet for vikartimer m.v. Skolebestyrelse, personale og ledelse havde et godt samarbejde omkring de prioriterede tiltag. Byrådet besluttede, at de reducerede budgetmidler for 2019 blev tilbageført til budgettet for 2020.

For budget 2020 blev Inklusionscenter Nørskovlund besparet med 3,41% (-846.000 kr.) og kunne frem mod skoleåret 2020-2021 imødese en endnu større besparelse grundet reduceret takst vedr. de elever, der har en reduceret skoledag samt en central beslutning om, at der ikke længere kan tildeles ekstrabevillinger til særlige elever i specialtilbud (-1,2 mio. kr.). Ud af et samlet budget på 25 mio. kr. er vi reduceret med 9,2% og har i praksis betydet, at vi til skoleåret 2020-2021 har reduceret personalestaben i Inklusionscenteret med godt 4 stillinger.

 

Antimobbestrategi

I 2016 blev Antimobbestrategien vedtaget af skolebestyrelsen og har generelt været en stor hjælp i skolens trivselsarbejde ved at angive veje og retninger for personalet. Samtidig har det for forældre tydeliggjort ”hvad, hvordan og hvorfor”, når mistrivsel opstår og skal håndteres. Der blev i 2019/20 lavet en præcisering af, at der skal udarbejdes handleplaner, når der er tale om mobning/mistrivselssager. Det er ligeledes vigtigt, at forældrene inddrages, hvis der er en klasseproblematik. Ift. tilsynet vil der løbende blive rapporteret, hvor mange trivselsforløb der arbejdes med, og hvornår/hvor ofte handleplanerne fra Antimobbestrategien tages i anvendelse.

 

Implementering af Aula

Overgangen og introduktion til Aula blev gennemført i skoleåret 2019/20. Det blev generelt modtaget godt, selvfølgelig med nogle mindre sten på vejen ifm. det var nyt både for personale, elever og forældre. Der er forsat ting, der skal arbejdes med og gøres bedre og mere ensartet. Men generelt godt arbejde med at få det igangsat.

 

Corona

Skoleåret 2019/20 var der, hvor vi blev ramt af corona og de restriktioner det medførte. Vi fik blandt andet introduceret nødundervisning, online-undervisning og nødpasning. Vi fik også lov at prøve at lave genåbning med forskellige restriktioner, som alle klarede godt situationen taget i betragtning. Der blev foruden personalet, som skulle omstille måderne at lave undervisning på, også trukket store veksler på forældrene, da de i perioder blev inddraget i hjemmeundervisningen - særligt for de mindste klassetrin. Der blev også gjort erfaringer med at benytte forældre som ressourcepersoner, hvilket også var et af temaerne på et af dialogmøderne i Silkeborg Kommune. En række traditionelle arrangementer blev desværre aflyst, da de ikke kunne afholdes grundet de forskellige restriktioner.

 

Status over arbejdet i 2020/21

 

Corona

Generelt har skoleåret 2020/21 været præget af corona og de restriktioner og begrænsninger, det medførte. Skolen har løbende adopteret de forskellige tiltag og fundet gode og pragmatiske måder at sikre elevernes og personalets sikkerhed inden for de rammer, skolen har haft tilgængelig. Samtidig er forskellige tiltag over tid blevet introduceret for at forbedre læringen. Det må dog konkluderes, at det har været en udfordring. De sociale dele har også været udfordret, da samvær har været begrænset, og forskellige arrangementer har måttet aflyses. Udfordringerne er løbende blevet omdannet til erfaringer både ift. nedlukningsperioden, men skal også fremadrettet bruges til at forbedre skolen generelt fx ift. digital kommunikation, digital lektiecafé osv.

Skole-hjemsamtalerne er blevet påvirket af nedlukningerne i coronaperioderne. Der blev fundet alternative måder at afholde skole-hjemsamtalerne på, bl.a. via online-møder og i perioder også fysisk med god afstand. En række af skole-hjemsamtalerne er blevet udskudt i længere perioder, uden at de pågældende forældre har været ordentligt orienteret. Dette er blevet vendt i skolebestyrelsen, og der er lavet initiativer, så der fremadrettet bliver taget hånd om dette. Endvidere er der lavet et initiativ for generelt at forbedre princippet om skole-hjemsamtaler, hvilket skolebestyrelsen vil arbejde med det kommende år.

 

Arbejdet med strategier, politiker og principper

Skolebestyrelsens arbejde med strategier, politikker og principper har som de øvrige år været et af fokusområderne for skoleåret 2020/21.

Arbejdet fra skoleåret 2019/20 med Antimobbestrategien er forsat i 2020/21 med fokus på at få mere åbenhed og skriftlighed. Endvidere er der lavet tiltag for at kunne bruge den øgede skriftlighed til at lave et statistisk grundlag, således at brugen af tiltagene i Antimobbestrategien kan følges, men også den generelle udvikling på området. Det forventes, at trivsels- og antimobbestrategien forsat vil være på dagsordenen i skoleåret 2021/22.

Der er blevet udarbejdet en fælles seksualpolitik for Nørskovlund og Ans. Politikken er delt således, at noget er gældende for både Ans og Nørskovlund, og noget er mere målrettet Nørskovlund. Denne politik er blevet godkendt af skolebestyrelsen og vil blive gjort tilgængelig på skolens hjemmeside.

Et nationalt princip om røgfri skoletid er fra 1. januar 2020 er blevet indført, så det ikke længere er tilladt for elever at ryge i skoletiden - heller ikke i pauser holdt uden for skolens matrikel. Princippet kan findes på skolens hjemmeside.

 

Reduceret skoledag

Som de foregående år ønskes elevernes ugentlige timetal for skoleåret 2021/22 reduceret med 2 klokketimer, inkl. pauser. De reducerede timer konverteres til 2 voksentimer. De tidligere år har vist, at dette giver en rigtig god effekt. Reduktionen af skoledagens længde er blevet godkendt i skolebestyrelsen.

 

Elevtalsprognose

Silkeborg Kommune har udarbejdet en elevtalsprognose, der for vores lokalområde forudser et dalende elevgrundlag frem til anden halvdel af 2020’erne, hvorefter elevtallet forventes at stige igen. Det vil med stor sandsynlighed betyde, at der skal foretages korrigerende handlinger, således at der bliver balance mellem elevtal og de økonomiske rammer i de kommende år. Der vil de kommende år løbende blive fulgt op på dette.

 

Brugertilfredshedsundersøgelse

I perioden marts/juni 2020 har 300 tilfældigt udvalgte forældre i Ans og Nørskovlund haft mulighed for at deltage i en digital brugertilfredshedsundersøgelse. Der var rigtig mange, der responderede (193 besvarelser), hvilket var flot også set i forhold til andre skoler. Dejligt at så mange forældre har brugt tid på at svare. Tak for det.

I den positive retning er det dejligt at se, at vi ift. nærvær ligger rigtig pænt i eksempelvis spørgsmålet omkring ”at få dit barn til at følge sig tryg og glad”. Nærvær har og er forsat et af fokusområderne for Ans og Nørskovlund.

I områderne omkring kommunikation fra ledelsen er eksempelvis ”Ledelsens kommunikation til dig om ændringer af nye tiltag på skolen” samt ”Ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau på skolen” i den lave ende af skalaen. Det er derfor aftalt i skolebestyrelsen, at vi tager disse områder op som indsatsområder fremadrettet.

 

Nationale trivselsmålinger

Den nationale trivselsmåling viser for 4.-9. årgang et flot resultat, der enten er lig med de kommunale resultater eller ligger over. For 0.-3. klassetrin er der sket forbedring ift. sidste måling, men der er forsat en udfordring ift. det generelle niveau, og derfor skal der arbejdes med området, så der kan ske markante forbedringer fremadrettet. Der er derfor lavet et initiativområde for dette. Det skal dog noteres, at målingen er sket i coronaperioden, hvilket betyder, at nogle klasser fik besvaret undersøgelsen før corona og nogle under nedlukningen, hvilket kan have påvirket resultatet.

 

Kommunikation

Der er blevet arbejdet på en mere ensartet brug af ”Overblik” og beskeder i Aula. Der vil forsat blive arbejdet med at forbedre kommunikationen generelt og sikre en proaktiv kommunikation via de rette kanaler.

 

Fritidsordningen og nødpasning

I SFO’en har man også været ramt af effekterne ift. corona, og særligt de mindste elever i 0. og 1. årgang har savnet de kammerater, der har været hjemme. Der har været en nedgang i antallet af indmeldte elever, særligt på 3. årgang.

Nødpasning har været flittigt brugt, og man har i starten skulle finde sine ben at stå på for at sikre den nødvendige plads til at håndtere de forskellige årgange. Det blev alt sammen gennemført rigtigt godt, så stor ros for den fælles indsats.

 

Tilsyn

På møder skal skolebestyrelsen evaluere og føre kontrol med skolens kvalitet og sikre, at skolen drives i overensstemmelse med værdigrundlag og principper samt med kommunale og nationale mål og den pågældende lovgivning.

 

Budget og Regnskab

Skolebestyrelsen drøfter og godkender skolens budget ved indgangen til kalenderåret. Ligeledes drøftes og godkendes regnskabet for det foregående år.

Skolens samlede budget er i 2021 på 54 mio. kr. Budgettet dækker lønomkostninger til Ans Skole, Skolen i Nørskovlund, SFO- og klubtilbud samt driftsudgifter til såvel skole og fritidstilbud.

Skolebestyrelsen informeres hen over året om udviklingen, og ledelse og bestyrelse samarbejder om at forvalte skolens budgetter så optimalt som muligt.

Regnskabet for 2020 blev samlet set for alle skolens afdelinger afsluttet med en overførsel på +2 mio. kr., hvoraf de +1,3 mio. kr. vedrører Skolen i Nørskovlund. Årsagen til den forholdsvis store overførsel er begrundet i en for os meget stor usikkerhed omkring normeringstildelingen til Inklusionscenter Nørskovlund, idet der var bebudet yderligere besparelser/ændringer i tildelingen. Disse blev imidlertid sat på pause til efter det kommende kommunalvalg. Der er disponeret således, at de overførte midler anvendes til personalenormering i skoleåret 2021-2022, og vi håber meget, at en kommende proces omkring ændret normeringstildeling til Inklusionscentrene vil have opmærksomhed på, at vi de sidste år har måttet effektuere store besparelser, og at vi fortsat skal kunne levere et gedigent og kvalitativt skoletilbud for elever, der har brug for et stærkt specialiseret tilbud.

Vi er meget taknemmelige for, at løfterne omkring en øget tildeling til almenskolerne fastholdes. Det betyder rigtigt meget, men vi vil igen også gerne påpege, at det er vigtigt at have opmærksomhed på, at der er meget stor forskel på skolernes økonomi og dermed de muligheder man har, udover ”1 time, 1 klasse, 1 lærer”. Så udover at det er nødvendigt og meget vigtigt, at almenområdet løftes økonomisk, så er det også vigtigt, at det sker på en måde, der sikrer, at alle skoler - uanset størrelse og klassekvotienter - får lige muligheder for at drive god skole.

 

Planlagte indsatsområder 2021/22

 

I det kommende skoleår vil følgende initiativer blive fortsat eller igangsat:

 

Nyt samarbejde med Den Kreative Skole

Der er taget initiativ for at booste musikinteressen generelt for alle 3. og 4. årgangs elever. Eleverne vil få udleveret en guitar og bliver undervist heri af den tilknyttede lærer fra Den Kreative Skole og væres egen musiklærer, Janus Vinther.

 

Skole-hjemsamtale

Der er nedsat en arbejdsgruppe i skolebestyrelsen, som skal arbejde med, hvorledes skole-hjemsamtalen fremadrettet kan forbedres. Dette skal udmunde i et princip for skole-hjemsamtalerne på Ans Skole.

 

Trivsel

Resultatet af den nationale trivselsmåling gav udslag i, at trivsel i årgangene 0.-3. klassetrin var i den lave ende. Det er derfor aftalt, at der arbejdes med at finde initiativer, der kan være med til at forbedre dette område fremadrettet.

 

Kommunikation

Foruden at forsætte med at benytte Aula og finde gode måder at styrke kommunikationen herigennem, skal der også ses på, hvorledes der generelt bliver en bedre kommunikation omkring ændringer og nye tiltag på skolen fra ledelsen.

 

Det faglige niveau

Punktet ”Ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau på skolen” var i den lave ende i brugerundersøgelsen. Der skal derfor arbejdes med initiativer ”der kan ændre oplevelsen omkring dette til et mere positivt niveau” i det kommende skoleår.


Venlig hilsen

Skolebestyrelsen
Ans Skole