Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

2021-2022

Årsberetning for Ans Skole 2021/22
Årsberetningen giver indsigt i, hvad der er lagt vægt på i skolebestyrelsesarbejdet. Sammen med referater fra skolebesty-relsesmøderne giver dette et overblik over, hvad der har rørt sig på Ans Skole i løbet af skoleåret.

Årsberetningen er delt i tre afsnit:

  • Opfølgning på årsberetningen for 2020/21
  • Status over arbejdet i 2021/22
  • Planlagte arbejdsområder for 2022/23


Årsberetningen bliver offentliggjort via Aula og på skolens hjemmeside.
 

Opfølgning på årsberetningen for 2020/21
Corona fyldte meget i skoleåret 2020/21 både for personale, elever og forældre. Udskudte skole-hjemsamtaler, online samtaler mv. var blevet hverdag i skoleåret 2020/21. I store perioder var der online-undervisning for stort set alle årgange. Personalet gjorde positiv brug af de erfaringer, de havde fra vinter/forår 2020, hvor situationen var mere uprøvet.

Skolebestyrelsens arbejde med strategier, politikker og principper var som de øvrige år et af fokusområderne for skoleåret 2020/21. Skolens antimobbestrategi blev endeligt godkendt i bestyrelsen i skoleåret 21/22 og skal fortsat evalueres hvert år. Arbejdet med den fælles seksualpolitik for Nørskovlund og Ans fortsatte i skoleåret 21/22, og arbejdet er endnu ikke afsluttet, men forventes at være det i 2022/23.
Skolebestyrelsen anbefalede reduceret skoledag i skoleåret 2020/21, hvilket også er besluttet for 2022/23.  
 
På møderne har skolebestyrelsen evalueret og ført kontrol med skolens kvalitet og sikret, at skolen drives i overensstemmelse med værdigrundlag og principper samt med kommunale og nationale mål og den pågældende lovgivning.

Skolebestyrelsen drøftede og godkendte skolens budget ved indgangen til kalenderåret. Ligeledes blev regnskabet for det foregående år drøftet og godkendt. Skolebestyrelsen blev informeret hen over året om udviklingen, og ledelsen og bestyrelsen samarbejdede om at forvalte skolens budgetter så optimalt som muligt.


Status over arbejdet i 2021/22
Corona har også i dette skoleår givet udfordringer i skolens hverdag. Særligt i vintermånederne var både elever og lærere ramt af corona, hvilket til tider gav meget små klasser og til andre tider manglende bemanding. Skoleåret 2021/22 blev også året, hvor test lokalt på skolen og selvtest/hjemmetest blev en del af hverdagen. Grundet corona blev skolefesten udskudt fra marts måned, men dog til stor glæde for alle afholdt i maj måned. Skoleåret blev afsluttet “coronafrit”. 

Nyt samarbejde med Den Kreative Skole
Projektet har kørt i skoleåret 2021/22, og bestyrelsen er orienteret om, at det fortsætter i 2022/23 med 3. og 4. årgang. 

Trivsel
Der har på enkelte årgange været indsatser med ekstern læringsvejleder tilknyttet.
Der har været afprøvet et basetilbud for at øge trivsel og læring blandt elever i indskoling og mellemtrin. Basetilbuddet udvides i skoleåret 2022/23.


Kommunikation
Skolebestyrelsen har fortsat diskuteret gode måder at styrke kommunikationen mellem skole og hjem med fokus på rettidig information fra ledelsen omkring ændringer og nye tiltag på skolen.

Revidering af principper
Ordensregler:

I samarbejde med skolens personale har skolebestyrelsen arbejdet med skolens ordensregler. Udgangspunktet for arbejdet har været skolens værdigrundlag. Et vigtigt fokus i arbejdet har også været, hvordan vi sikrer, at elever, ansatte og forældre aktiveres i forhold til at håndhæve ordensreglerne. Skolebestyrelsen har godkendt de nye ordensregler.

Skole-hjemsamtale
Personalet har arbejdet med nye modeller for afholdelse af skole-hjemsamtaler. Flere årgange har afprøvet de nye modeller til årets obligatoriske samtale. Der er blandt andet afprøvet elevdeltagelsen i indskolingen. Der har været positive tilkendegivelser over den nye form fra forældreside.
Skolebestyrelsen har ikke vedtaget et nyt princip for afholdelse af skole-hjemsamtaler, men arbejder videre med dette i skoleåret 2022/23.


Elevrådet
Elevrådsrepræsentanterne har været aktive medlemmer af skolebestyrelsen og har bragt mange spændende emner med til drøftelse på møderne. Herunder sukkerpolitik, parkeringsarealer til knallerter og information om deres sociale arrangementer. Eleverne har også bidraget til diskussionerne til de øvrige punkter på dagsordenen. 

Skolebestyrelsesvalg
Der var i foråret valg til skolebestyrelsen. Valget blev afholdt i forbindelse med foredrag med Jens Andersen i håb om at tiltrække flest mulige kandidater og højere valgdeltagelse.
På valg var Ricky, Louise, Stig og Nicolaus. Bestyrelsen fik fire nye medlemmer, der tiltræder fra starten af skoleåret 2022-2023. Vi afholder første møde i den nye skolebestyrelse den 22. august 2022.
Skolebestyrelsens vil fortsat arbejde med, hvordan man kan tiltrække flere kandidater i forbindelse med skolebestyrelsesvalg.


Strukturændringer
Grundet faldende elevtal i distriktsskolen vil flere årgange i skoleåret 2022/23 være reduceret til et spor. Dertil kommer et stigende elevtal i inklusionscentret, hvilket til sammen har gjort det nødvendigt at kigge på, hvordan skolen som helhed er organiseret. Derfor har man valgt at dele distriktsskolen i to faser i stedet for tre afdelingen. Dette giver mulighed for at anvende de samlede ressourcer bedst muligt og giver mere fleksibilitet i planlægningen af personalets arbejde. Det har i denne proces været vigtigt at holde medarbejdernes trivsel for øje, herunder at alle har de nødvendige samarbejdsrelationer på alle årgange også der, hvor der kun er et spor.

Det faglige niveau
I forældretilfredshedsundersøgelsen i 2020 bemærkes det, at punktet ”Ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau på skolen” var i den lave ende i brugerundersøgelsen. Der skal derfor arbejdes med initiativer ”der kan ændre oplevelsen omkring dette til et mere positivt niveau” i det kommende skoleår. Vi har valgt arbejdet med tydeligere handleplaner for elever i faglig mistrivsel.

Budget og Regnskab 2021/2022
Skolebestyrelsen drøfter og godkender skolens budget ved indgangen til kalenderåret. Ligeledes drøftes og godkendes regnskabet for det foregående år.
Skolens samlede budget er i 2022 på 54,5 mio. Kr. Det samlede budget dækker lønomkostninger til Ans Skole, Skolen i Nørskovlund, SFO- og klubtilbud samt driftsudgifter til såvel skole- som fritidstilbud. Alle bygningsmæssige udgifter, vand, el og varme m.v. ligger budgetteret på centrale konti under Ejendomsafdelingen.

Skolebestyrelsen informeres hen over året om udviklingen, og ledelse og bestyrelse samarbejder om at forvalte skolens budgetter så optimalt som muligt.

Regnskabet for 2021 blev samlet set for alle skolens afdelinger afsluttet med en overførsel på +2,4 mio. Kr., hvilket udgjorde 4,3% af den samlede ramme. Det er tilladt at overføre +/- 5%.

Den store overførsel er særligt gældende for Inklusionscenteret. Sidste år var den helt store usikkerhed varslede yderligere besparelser på specialområdet. Til 2022 var vi herudover udfordret af stor uvished om kommende skoleårs elevtal, da vi havde en forholdsvis stor afgang af elever. Imidlertid viste denne bekymring sig at være helt unødig, da vi fortsat har et elevtal på 105 elever i Inklusionscenteret. Vi havde disponeret efter et merforbrug på løndelen / yderligere ansættelser, men er så p.t. ramt af de kommunalt udmeldte sparekrav, som har betydet såvel ansættelsesstop og indkøbsstop. Det forventede resultat for 2022 vil derfor igen – på trods af det akut udmeldte sparekrav på ca. 0,8% af budgetrammen, betyde en forholdsvis stor overførsel til næste års regnskab, hvor vi så forhåbentligt endelig kan få lov at disponere over disse midler. I skrivende stund er der igen udsigt til besparelser på budgettet for 2023. Hvordan dette kommer til at udfolde sig, ved vi først, når budgettet for 2023 er færdigbehandlet i efteråret 2022.

Det vil være særdeles ærgerligt, hvis de sidste års tilførsler til folkeskolen, hhv. via det statslige tilskud til ”flere lærere i folkeskolen” og de politiske aftaler i Silkeborg Kommune om at give folkeskolerne et markant løft, vil blive udvandet pga. nye besparelser. Vi afventer budgetvedtagelsen i spænding og håber det bedste.


Elevtalsprognose
Som varslet i kommunens elevtalsprognose mærker vi nu tydeligt de små årgange. Fra at have været en 2-sporet skole på 9 ud af de 10 årgange, har vi i skoleåret 2022/2023 4 årgange, hvor der kun er elever til én klasse.

Ved indgangen til skoleåret 2022/2023 er der derfor korrigeret i antallet af ansatte på distriktsskolen, så det harmonerer med antallet af klasser og den mindre økonomi, der er givet pga. færre elever/klasser. Dette har indtil nu heldigvis været muligt at løse ved naturlig afgang.

Planlagte indsatsområder 2022/23
I det kommende skoleår vil følgende opgaver blive fortsat eller igangsat:

  • fortsat arbejde med principper for afvikling af skole-hjemsamtaler
  • evaluering af kontaktlærerordningen
  • trivselstiltag i udskolingen - MOT
  • skolens sukkerpolitik
  • de kommunalt pålagte besparelser
  • opdatering af skolens værdigrundlag

 

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen
Ans Skole