Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

2019-2020

Årsberetning for Ans Skole 2019/20

Årsberetningen giver indsigt i, hvad der er lagt vægt på i bestyrelsesarbejdet. Sammen med referater fra bestyrelsesmøderne giver dette et overblik over, hvad der har rørt sig på Ans Skole i løbet af skoleåret.

 Årsberetningen er delt i tre afsnit:

    Opfølgning på årsberetningen for 2018/19

    Status over arbejdet i 2019/20

    Planlagte indsatsområder for 2020/21

 
Årsberetningen bliver offentliggjort via skolens intranet og på Skoleporten. 


 

Opfølgning på årsberetningen for 2018/19

1.    Arbejdet omkring Nørskovlund-afdelingen fyldte mere i skoleåret 2018/19 end vanligt grundet Skoleafdelingens pludselige udmelding om at flytte afdelingen til en mere central beliggenhed i Silkeborg. Der er faldet ro på med udvidelse af pavilloner på Ans Skole. Pavillonerne er tildelt for en 3-årig periode

Evaluering: Der er stor tilfredshed med de nye pavilloner. En stor gruppe af eleverne og tilhørende personale på mellemtrinnet i Nørskovlund blev flyttet til Ans, og både personale, elever og forældre har været tilfredse med forløbet. Flytningen har også givet bedre plads i Nørskovlund, og vi har kunnet optage flere elever, uden det er gået udover den fysiske kapacitet.

2.    Der blev afviklet 75 års jubilæumsfest og skrevet en ny sang for Ans Skole inspireret af skolens nye værdigrundlag – Ambition, Nærvær, Sammenhold. Værdigrundlaget blev udarbejdet med inddragelse af alle ansatte og med hjælp fra Skoleafdelingens konsulenter

Evaluering: Det nye værdigrundlag lever i skolens dagligdag og bliver brugt på alle årgange og i mange sammenhænge. Et helt klart eksempel er i vores emneuger, hvor hele forløbet er tilrettelagt omkring ambition, nærvær og sammenhold.

3.    Konfirmationsundervisningen blev flyttet, så den nu ligger onsdag over middag

Evaluering: Tiltaget blev iværksat i 19-20 for at finde en model, der var optimal for både skole og præst. Modellen virker og fortsætter i 20-21. 

4.    På 6. årgang erstattes musikundervisningen med faget teknologiforståelse. Kor tilbydes for elever på mellemtrinnet

Evaluering: Da kor ikke kan fortsætte, og der med justering af timetallet for HDS er kommet bedre mulighed for at arbejde med teknologiforståelse, går vi i 20-21 tilbage til musik på 6. årgang.

5.    Valgfag i udskolingen på tværs af Trekløverskolen, Thorning Skole og Ans Skole kører, og det har medført kontaktlærerdage for indskolingen og mellemtrinnet

Evaluering: Samarbejdet mellem de tre skoler fortsætter, og Fårvang Skole er kommet med i samarbejdet. Der er sket store lovgivningsmæssige ændringer i grundlaget for valgfag, så det er blevet endnu vigtigere med et samarbejde. De færreste skoler kan tilbyde alle obligatoriske valgfag, så der skal være et samarbejde på tværs. Sammenhængen med kontaktlærerdage fortsætter, og der er stor tilfredshed med de dage.


Status over arbejdet i 2019/20

Nørskovlund-afdelingen

I efteråret fyldte Skoleafdelingens overvejelser omkring besparelser på inklusionscentre igen en stor del i vores arbejde. Der blev diskuteret, hvordan ekspertisen på Nørskovlund kunne inddrages i Skoleafdelingens bud på modellen ”Alle skal med”, der skulle hjælpe elever, der har behov for særlig støtte på deres distriktsskole.

Der var nedskæringer på specialområdet. Vi blev hårdt ramt af et sparekrav til kommunens inklusionscentre på 5 millioner, hvor vi i Nørskovlund blev ekstra hårdt ramt, da en del af besparelsen blev udmøntet i forhold til elever med reduceret skoledag. I vores autismetilbud er der flere elever, der er udfordret på at indgå i sociale fællesskaber, så vi har en højere andel af elever med nedsat skoledag end andre inklusionscentre. Det har vi som skolebestyrelse naturligvis reageret på, for der er ikke en direkte sammenhæng mellem fremmøde og indsats omkring eleverne. Nørskovlunds andel blev tæt på 2 millioner i besparelser, og en stor del heraf skulle findes i et allerede igangsat skoleår. Det er vi kommet i mål med på en måde, hvor skoledagen stort set har været ”som den plejer” for vores elever, men det var ikke lykkedes uden en konstruktiv og målrettet indsats fra personaler. Et flot stykke arbejde og stor tak til personalet i Nørskovlund.

Distriktsskolen

Arbejdet med fokus på trivsel fortsætter. Seneste trivselsundersøgelse kan læses på skolens hjemmeside, men rapporten, der skulle laves i foråret 20, er ikke klar endnu, da den har været udsat pga. Coronaen. Vi vil i skolebestyrelsen arbejde med den nye rapport hen over efteråret og samtidig få justeret skolens antimobbestrategi fra 2018, så indholdet hele tiden er aktuelt.

Der er arbejdet videre med styrkelse af værdigrundlaget Ambition, Nærvær, Sammenhold. Bl.a. har SFO og Klubben arbejdet på fritidstilbuddenes bidrag ind i værdiggrundlaget. Der har været snak om, hvordan arbejdet skal formidles til forældrene. Skolebestyrelsen konkluderede, at det ikke er så vigtigt med en specifik formidling, men vigtigere at børnene mærker, at værdigrundlaget er basis i tilgangen til børnene i fritidstilbuddene og skolen.

Fritidsordningen

Der er holdt fast i et årligt møde mellem skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i SFO’en. Årets møde handlede om at fastholde elever i det gode tilbud samt udfordringerne ved opkrævning af penge for eftermiddagsmad i SFO’en samt udfordringen ved en lille årgang i indskolingen.

Nødundervisning

Foråret 2020 blev præget af Corona med indførsel af nødundervisning. Elever såvel som lærere, pædagoger og ledelse blev hjemsendt. Det gav anledning til en stejl læringskurve i virtuelle læringsmuligheder. Coronaen er ikke overstået endnu, men nødundervisningen er ophørt. Skoleåret 20-21 starter som før Coronaen, men med den tilføjelse, at der stadig er særlig opmærksomhed på hygiejne og afstandskrav. I løbet af efteråret vil vi i skolebestyrelsen – og sammen med personalet – evaluere Coronaperioden. Hvad kan tages med i en mere normal skoledag? Skal vi stadig bruge nogle af de virtuelle muligheder? Skal vi fortsætte med, at eleverne hentes og bringes udenfor? Savner vi klokken? Osv.  

Forpligtigende samarbejde

Grundet sammenlægningen til Trekløverskolen i Kjellerup samt større renovering af Trekløverskolen har videreudviklingen af samarbejdet i det forpligtende samarbejde ikke fyldt meget i skoleåret 2019/20.

National trivselsundersøgelse

I foråret 2019 er foretaget den nationale trivselsundersøgelse i alle klasser på Ans Skole. Dataene for denne undersøgelse lå tilgængelig for bestyrelsen i starten af skoleåret 2019/20. Det er svært at konkludere noget entydigt ud fra den meget generelle trivselsundersøgelse. Men trivsel skal fortsat have et stort fokus – især i indskolingen. Som tidligere skrevet så er der en ny undersøgelse på vej, og vi forventer, at den indeholder en positiv udvikling for indskoling, da der er sket meget omkring stabilitet og pædagogisk arbejde.

Tilsyn

På møder skal skolebestyrelsen evaluere og føre kontrol med skolens kvalitet og sikre, at skolen drives i overensstemmelse med værdigrundlag og principper samt med kommunale og nationale mål og den pågældende lovgivning.

På møderne er skolens regnskab og budget blevet drøftet (se nedenstående).

Herudover har vi haft møder med repræsentanter for skolens afdelinger og som fast punkt på dagsordenen haft punktet ” Nyt fra afdelingerne”.

Der er fulgt op trivslen på alle distriktsskolens afdelinger, hvor der er fremlagt kvantitative data for omfanget af støtte til elever på de enkelte årgange. Det er påpeget, at det er vigtigt, at der laves korrekt sagsbehandling, så forældre har en protokol for tiltag.

Budget og Regnskab

Skolebestyrelsen drøfter og godkender skolens budget ved indgangen til kalenderåret. Ligeledes drøftes og godkendes regnskabet for det foregående år.

Skolens samlede budget er i 2020 på ca. 52 mio. kr. Budgettet dækker lønomkostninger til Ans Skole, til Skolen i Nørskovlund, til SFO- og klubtilbud samt driftsudgifter til såvel skole fritidstilbud.

Skolebestyrelsen informeres hen over året om udviklingen, og ledelse og bestyrelse samarbejder om at forvalte skolens budgetter så optimalt som muligt.

Regnskabet for 2019 blev samlet set for alle skolens afdelinger afsluttet med en overførsel på +1,3 mio. kr.

Det har budgetmæssigt været en turbulent periode, idet efteråret 2019 bød på en akut sparerunde grundet et stort merforbrug i en anden kommunal sektor. Byrådet besluttede derfor at andre sektorer skulle bidrage til at reducere risikoen for sanktion ved at reducere det forventede regnskab for serviceudgifter. For os betød det samlet set en reduktion på 260.000 kr., som skulle opnås i løbet af perioden fra september til jul. Det lykkedes, men betød jo også at ”kassen” stort set var lukket. Ingen ture ud af huset, kun det absolutte nødvendige blev indkøbt, og herudover blev der udmeldt indkøbsstop, nøje vurdering af behovet for vikartimer m.v. Skolebestyrelse, personale og ledelse havde et godt samarbejde omkring de prioriterede tiltag. Dette samt den forståelse for situationen, der generelt blev udvist, var en væsentlig årsag til, at det kunne lykkedes at nå målet. Byrådet besluttede, at de reducerede budgetmidler for 2019 blev tilbageført til budgettet for 2020.

Den midlertidige reduktion af driftsbudgetter var dog en mindre ting i forhold til den kommunalt vedtagne besparelse på det specialiserede område. For budget 2020 blev Inklusionscenter Nørskovlund besparet med 3,41% (-846.000 kr.) og kan frem mod skoleåret 2020-2021 imødese en endnu større besparelse grundet reduceret takst vedr. de elever, der har en reduceret skoledag samt en central beslutning om, at der ikke længere kan tildeles ekstrabevillinger til særlige elever i specialtilbud (-1,2 mio. kr.). Ud af et samlet budget på 25 mio. kr. er vi reduceret med 9,2% og har i praksis betydet, at vi til skoleåret 2020-2021 har reduceret personalestaben i Inklusionscenteret med godt 4 stillinger.

Som vi også kommenterede sidste år, er vi meget taknemmelige for, at et enigt Byråd i forbindelse med konstitueringen besluttede, at Skoleområdets budgetter på sigt skal hæves til landsgennemsnittet for tildeling pr. folkeskoleelev. Det er nødvendigt, og meget vigtigt at almenområdet løftes økonomisk, men også at dette sker på en måde, der sikrer, at alle skoler - uanset størrelse og klassekvotienter - får lige muligheder for at drive god skole.

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalgt blev afholdt med fremmøde af 19 stemmeberettigede, inkl. den siddende bestyrelse. Der blev valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter. I forbindelse med valget fik de fremmødte lov til at debattere erfaringer fra perioden med nødundervisning – både perioden med undervisning hjemme og perioderne med gradvis genåbning. Vi er i skolebestyrelsen kede af, at fremmødet ikke var større, men det var også i Coronaperioden. Til gengæld er det glædeligt, at der var god interesse for at stille op. Skolebestyrelsesarbejdet er frivilligt og meget vigtigt for skolens virke og udvikling, så en stor lyst til at stille op viser engagement og opbakning til skolen. Tak for det.

Planlagte indsatsområder 2020/21

I det kommende skoleår vil bestyrelsen ud over sine faste indsatsområder arbejde på

  •  at skolens værdigrundlag Ambition - Nærvær - Sammenhold stadig styrkes
  • at følge indsatsen for øget trivsel på alle afdelinger i Ans Skole
  • at opsamle erfaringerne fra perioden med nødundervisning
  • at følge indsatsen for projekt ”Alle skal med”
  • at sikre forudsigelige økonomiske rammer for både distriktsskolen og Nørskovlund.Venlig hilsen


Skolebestyrelsen
Ans Skole