Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

2018-2019

Årsberetning for Ans Skole 2018/19

Årsberetningen giver indsigt i, hvad der er lagt vægt på i bestyrelsesarbejdet. Sammen med referater fra bestyrelsesmøderne giver dette et overblik over, hvad der har rørt sig på Ans Skole i løbet af skoleåret.

 Årsberetningen er delt i tre afsnit:

  • Opfølgning på årsberetningen for 2017/18
  • Status over arbejdet i 2018/19
  • Planlagte indsatsområder for 2019/20

Årsberetningen bliver offentliggjort via skolens intranet og Skoleporten. 

Opfølgning på årsberetningen for 2017/18

Ans Skole blev fra efterårsferien 2017 mobilfri skole. Ordningen blev forlænget efter juleferien samme skoleår efter positive evalueringer fra såvel elever, medarbejdere samt forældre. Efterfølgende har skolebestyrelsen valgt at forlænge ordningen hvert skoleår.

Trafikforhold omkring Ans Skole ved skoledagens start var i fokus med både inddragelse af forældrerødderne, kommunen og politi. Der er nu parkering forbudt i tidsrummet 7.30-8.15 ved cykelskurerne ved Lyngbakkevej for at afværge farlige situationer, når de mindste børn kommer gående/cyklende fra Klokkelyngen og stisystemet. Derudover er der lavet fortov fra SFO’ens hovedindgang til skolens parkeringsplads.

Det forpligtigende samarbejde startede dette år med den valgfagsordning, som betyder, at alle udskolingselever har 10 hele valgfagsdage sammen med elever fra Trekløverskolen og Thorning Skole. På de samme dage fik indskoling/mellemtrin kontaktlærerdage. Begge tiltag har både elever og medarbejdere været glade for.

Skolefesten fik et nyt format, som blev en succes.

Status over arbejdet i 2018/19

Nørskovlund-afdelingen
Arbejdet omkring Nørskovlund-afdelingen har fyldt mere i skoleåret 2018/19 end vanligt grundet Skoleafdelingens pludselige udmelding om at flytte afdelingen til en mere central beliggenhed i Silkeborg. Såvel skoleledelse, skolebestyrelse, medarbejderrepræsentanter som frivillige forældrerepræsentanter for elever fra Nørskovlund-afdelingerne bidrog i arbejdet med at fastholde specialtilbuddet i form af Nørskovlund-afdelingen som en del af Ans Skole. Vi undgik flytningen, og der blev oprettet et tredje tilbud på Skægkær Skole, som skal rumme 16 elever fra henholdsvis Langsøskolen og Nørskovlund. I det kommende skoleår blev Nørskovlunds andel til det nye tilbud vores børnehaveklasseelever. Vi havde 8 elever, der skulle starte i børnehaveklassen, der i stedet startede som en samlet klasse i Skægkær. Vi vil som skolebestyrelse være særlig opmærksom på, at det nye tilbud ikke udhuler vores eget tilbud. Det er vigtigt, at vores inklusionscenter fortsat kan tilbyde et samlet skoleforløb fra 0.-10. kl. Herudover vil vi også følge visiteringen fremover, så de elever, der kommer til Skægkær bliver en jævn fordeling af elever, der tidligere skulle på henholdsvis Langsø eller Nørskovlund. Selvom vi har afgivet 8 elever, så starter skoleåret med et lille plus i elevtallet. Der er indskrevet 88 elever. Det presser os stadig lokalemæssigt, men i løbet af foråret blev der etableret pavilloner til yderligere undervisningslokaler til Nørskovlund-afdelingen på Ans Skole.

En god løsning, der sikrer gode rammer i både Nørskovlund og i afdelingen i Ans. Pavillonen er foreløbig bevilget i en 3-årig periode.
 

Ans Skole - distriktsskolen
Skolen havde et godt 75 års jubilæum i september 2018. I ugen op til jubilæumsfesten blev der arbejdet med skolens værdigrundlag – Ambition, Nærvær, Sammenhold – og resultatet kan ses på nogle nye udsmykninger på skolen. Der blev også lavet en skolesang, der allerede er blevet en klassiker på skolen.

I skolebestyrelsen har vi vedtaget følgende lokale ændringer i forhold til tidligere praksis:

Konfirmationsundervisningen er flyttet til onsdag over middag. Tidligere var timerne placeret om morgenen. I den nye model går eleverne i a-klassen til præst i lige uger (3 timer) og b-klassen har samtidig en dobbeltlektion i geografi. I ulige uger bytter klasserne.

På 6. årgang erstattes musikundervisningen med faget teknologiforståelse. Ideen er at fremme vores Fablab-tilgang i undervisningen. Som en følge af beslutningen skal skolen fremme et frivilligt musiktilbud. I 19-20 er det blevet et tilbud om kor, der arbejder frem mod deltagelse i den kommunale nytårskoncert.

Vi har set på forretningsordenen for skolebestyrelsen på Ans Skole og fået den justeret til kommunale krav og nuværende praksis.

Alle tiltag evalueres i 19-20.

Der er også arbejdet med tiltag i forhold til kommunale og statslige tiltag:

Skolereformen er blevet justeret, og i første omgang betyder det obligatoriske valgfagstilbud for 7.-8. årgang med afsluttende prøver. I 19-20 starter 7. klasse med de nye valgfag, og vi har tilrettelagt forløbet i samarbejde med Thorning, Trekløverskolen og Fårvang.

På dialogmøderne med Børne- og Ungeudvalget har temaet været forslag til at frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaver og mindre tid på uhensigtsmæssige procedure og administration – for både ledelse og medarbejdere. Vi har ikke kunnet finde ”lavthængende frugter”. De er allerede taget, men vi opfordrer til, at der gives tid og rum til lokalt at arbejde videre, uden der hele tiden kommer nye centrale tiltag.

Der er også lavet en evaluering af den skolestruktur, der blev vedtaget for 2 år siden. Vi har ikke direkte været involveret i en ny skolestruktur på Ans Skole, men vi har deltaget i det forpligtende samarbejde i område Nord (se nedenstående). Det har vi været glade for. Det var en spørgeskemaundersøgelse som skolebestyrelsen, LokalMed og ledelsen skulle besvare.   

Fritidsordningen
Der er holdt fast i et årligt møde mellem skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i SFO’en. Årets møde handlede om at fastholde elever i det gode tilbud samt udfordringerne ved opkrævning af penge for eftermiddagsmad i såvel SFO som klubben.

Forpligtigende samarbejde
I skoleåret 2018/19 afholdt Ans Skole et forældre-/lærerarrangement med Rasmus Alenkær. Forældre og lærere fra skolerne i vores forpligtende samarbejde blev inviteret. Emnet var børn og gaming. Det resulterede i det mest velbesøgte arrangement i mange år, og der deltog både forældre og medarbejdere fra skoler i vores skolefællesskab.

Vores fælles valgfagstilbud har også fungeret fint.

National trivselsundersøgelse
I foråret 2019 foretages den nationale trivselsundersøgelse i alle klasser på Ans Skole. Dataene for denne undersøgelse ligger tilgængelig for bestyrelsen i starten af skoleåret 2019/20.

Nye principper
”Princip for understøttende undervisning” samt ”Princip for det forpligtende samarbejde mellem Ans, Thorning og Trekløverskolen” blev evalueret efter at være formuleret i skoleåret 2017/18. Det drøftes, om der skal laves en handlingsplan for yderligere udvikling af kollegial sparing og samarbejde på tværs.

Tilsyn
På møder skal skolebestyrelsen evaluere og føre kontrol med skolens kvalitet og sikre, at skolen drives i overensstemmelse med værdigrundlag og principper samt med kommunale og nationale mål og den pågældende lovgivning.

På møderne er skolens regnskab og budget blevet drøftet (se nedenstående), og vi har ført tilsyn med skoleårets planlægning.

Herudover har vi haft møder med repræsentanter for skolens afdelinger og som fast punkt på dagsordenen haft punktet ” Nyt fra afdelingerne”.

Endvidere har vi de seneste år revideret skolens principper og evalueret dem løbende.

Budget og regnskab                                                                   
kolebestyrelsen drøfter og godkender skolens budget ved indgangen til kalenderåret. Ligeledes drøftes og godkendes regnskabet for det foregående år.

Skolens samlede budget er i 2019 på ca. 49,8 mio. kr. Budgettet dækker lønomkostninger til Ans Skole, Skolen i Nørskovlund og SFO- og Klubtilbud. Herudover dækker budgettet driftsudgifter til såvel skole som fritidstilbud. Skolebestyrelsen informeres hen over året om udviklingen, og ledelse og bestyrelse samarbejder om at forvalte skolens budgetter så optimalt som muligt.

Regnskabet for 2018 blev samlet set for alle vores afdelinger afsluttet med en overførsel på 1,1 mio. kr. Vi har gennem mange år haft god erfaring med at have en buffer til imødegåelse af uforudsete udgifter samt til at sætte ind, hvis der opstår akut behov for ekstra hjælp til enkeltelever eller til klasser.

Vi fik i løbet af foråret 2019 etableret en pavillon til Nørskovlund-klasser på Ans Skole. Der er anvendt en sum af egne midler til etablering og opstart udover det budget på 150.000 kr., der blev givet til inventar m.v. i forbindelse med etableringen. Pavillonen fremstår både ude og inde særdeles flot og funktionel til undervisning af vores elever. Alt i alt en rigtig god løsning.

Som vi også skrev i sidste års beretning, bliver vores økonomi fremadrettet meget stram, idet vi på distriktsskolen rammes af mindre årgange / vigende elevtal. Udgifterne til at drive en klasse er den samme, uanset om der er 18 eller 25 elever i klassen, men tildelingen væsentlig mindre ved lave klassekvotienter. I praksis betyder det, at distriktsskolens overførte buffer vil være opbrugt i løbet af 2020.

Vi er meget taknemmelige for, at et enigt Byråd i forbindelse med konstitueringen besluttede, at Skoleområdets budgetter på sigt skal hæves til landsgennemsnittet for tildeling pr. folkeskoleelev. Vi håber, at beslutningen følges til dørs samt suppleres af en retfærdig tildelingsmodel, der sikrer, at alle skoler uanset størrelse og klassekvotienter får lige muligheder for at drive en god skole. Vi håber også, at man på trods af pres på det specialiserede område fortsat vil passe på vores specialtilbud. De løser også en særdeles vigtig opgave.

Ny skolebestyrelse
En ny skolebestyrelse tiltrådte med 3 nyvalgte medlemmer. Skolebestyrelsen konstituerede sig med en bredere fordeling af opgaver, så der ligger et større fællesansvar i fordelingen af opgaver hen over året.

Planlagte indsatsområder 2019/20

I det kommende skoleår vil bestyrelsen ud over sine faste indsatsområder:

  • bidrage til, at skolens nye værdigrundlag Ambition - Nærvær - Sammenhold stadig styrkes
  • følge indsatsen for øget trivsel i alle afdelinger på Ans Skole
  • øge interessen for det kommende skolebestyrelsesvalg for dermed at mobilisere flere forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen