Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Overordnede principper for samarbejdet mellem skole og hjem:

For at eleverne i en tryg atmosfære kan få mest muligt ud af skolegangen, er det vigtigt med et forpligtende og engageret samarbejde mellem skole og hjem. Samarbejdet skal være i en fortsat udvikling for at kunne leve op til de forventninger og krav, der til enhver tid vil være til skolen og hjemmet.

Principper for forældremøder

Klasselæreren kontakter klassens forældrerådsrepræsentanter og planlægger med dem skoleårets forældremøder mindst 1 pr. skoleår. Af hensyn til skolens videre planlægning skriver klasselæreren i skolens kalender, hvornår de enkelte arrangementer tænkes afviklet.

Forældremødernes form og indhold planlægges i samarbejde mellem klasselæreren og forældrerådsrepræsentanter. Det er vigtigt, at dialogen indgår som et element i forældremøderne. Dialogen omfatter både lærer/forældre og forældre/forældre.

Trivsel udgør et fast punkt på hvert forældremøde.

Når der er etableret nye klasser er det vigtigt at tage initiativ til, at forældrene kan lære hinanden at kende, for senere i tryg atmosfære at kunne diskutere klassen, skolen m.m.

Klasselæreren er ansvarlig for, at der udarbejdes et kort referat af mødet, der omdeles til alle klassens forældre. Alt relevant materiale vedr. forældremødet sendes ud med indbydelsen via forældreintra. F.eks. faglige og sociale årsplaner.

Principper for skole-hjem-samtaler

Samtalerne har til formål at belyse den enkelte elevs forhold og standpunkt, såvel fagligt, arbejdsmæssigt som socialt. Det anbefales at eleverne på mellemtrinnet deltager i en af de to årlige skole-hjem-samtaler. I udskolingsforløbet forventes eleverne at deltage i skole-hjem-samtaler.

Der afholdes minimum to samtaler pr. år pr. elev i hver klasse, med deltagelse af to lærere. Klasselæreren er den ene af de to, og den anden vil i de første skoleår naturligt være matematiklæreren. Længere oppe i skoleforløbet skal der være mulighed for, at klassens andre lærere med stor tilknytning til klassen på skift deltager i skole-hjem-samtalerne. Ledelsen giver anbefalinger hertil.

Elevplaner

Skolen udarbejder hvert år en elevplan. På Ans skole er der i overensstemmelse med gældende regler udarbejdet en skabelon for hvad disse elevplaner skal indeholde. Skabelonen varieres op gennem skoleforløbet. Elevplanen udleveres på 1. - 9. klassetrin i god tid forud for efterårets skole-hjem-samtale.  På 1. – 8. klassetrin udarbejdes en skriftlig opfølgning på elevplanens mål og handleplaner, der drøftes ved forårets skole-hjem-samtaler. På 9. klassetrin foretages opfølgningen på elevplanen mundtligt ved forårets skole-hjem-samtaler.

På 0. årgang udleveres elevplanen forud for forårets skole-hjem-samtale.

Forældreråd

På forældremødet efter sommerferien vælges repræsentanter til forældrerådet. Der vælges normalt 2 forældre til forældrerådet, samt en suppleant. Valgperioden er – med mindre andet er aftalt – 2 skoleår.  Første gang, der er valg til forældrerådet aftales, hvem der er valgt for henholdsvis et og to år. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

Nyvalgte i forældreråd gøres bekendt med skolebestyrelsens pjece om forældreråds arbejdet.

Fællesmøde mellem skolebestyrelse og forældreråd

Der afholdes 2 gange årligt fællesmøde mellem skolebestyrelsen og forældrerådene. Dette forum betragtes som et vigtigt organ til at sikre en god dialog mellem skolebestyrelsen, forældrene og skolen.

Der udsendes dagsorden for mødet i god tid inden mødet.