Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

2017-2018

Årsberetning for Ans Skole 2017/18

Årsberetningen giver indsigt i, hvad der er lagt vægt på i bestyrelsesarbejdet. Sammen med referater fra bestyrelsesmøderne giver dette et indblik i, hvad der har rørt sig på Ans Skole i løbet af skoleåret.

 Årsberetningen er delt i tre afsnit:

  • Opfølgning på årsberetningen for 2016/17
  • Status over arbejdet i 2017/18
  • Planlagte indsatsområder for 2018/19

 Årsberetningen bliver offentliggjort via skolens intranet og Skoleporten. 

Opfølgning på årsberetningen for 2016/17

Pædagogiske ledere – Per og Michal er kommet godt i gang – det er godt at, der er flere til at træde til, når det brænder på og til at være sparringspartner på løsningsforslag – ingen tvivl om, at det har styrket/udviklet ledelsen af Ans Skole – og fritidsordningen.

Skoledagens længde – der laves genansøgninger på mellemtrin og udskoling for Ans og for hele Nørskovlund – dvs. konvertering af 2 UUV-timer til to-voksentimer samt ny dispensationsansøgning for indskolingen i Ans.

Der er bevilliget midler til at skabe plads til ekstra klasser for Nørskovlund i Ans. Det har indebåret diverse omrokeringer, men også muligheden for at få lavet foldedøre mellem årgange på mellemtrinnet.

Status over arbejdet i 2017/18

Mobilfriskole – ”fri for mobilen”
Skolebestyrelsen har i 17/18 bidraget til at sætte rammerne for Ans som mobilfri skole. Tiltaget trådte i kraft efter efterårsferien 2017. Vi fik en foreløbig evaluering af kontaktforældrene i november, og vi havde i bestyrelsen en evaluering af tiltaget i december 2017, inklusiv vigtig evaluering fra elevrådets repræsentanter i bestyrelsen. Elever, medarbejdere og forældre meldte tilbage at det var en god oplevelse at være en mobilfri skole. Ordningen blev derfor forlænget til udgangen af dette skoleår, hvor vi ved sidste bestyrelsesmøde har besluttet at forlænge ordningen med ”fri for mobilen”.

Trafikforhold
Når det bliver efterår – og mørkt om morgenen, bliver det specielt synligt, at adgangsforholdene til Ans Skole for eleverne skal forbedres. På Teglgade og Lyngvænget er det ofte biler, der standser og parkerer samtidig med, at cyklister og gående skal passere gaden. Skolebestyrelsen fik sammen med ledelsen foretaget en droneoptagelse af trafikken om morgenen på de to indgange til skolen. Sammen med input fra kontaktforældre ved efterårsmødet har droneoptagelserne dannet grundlag for, at vi har lavet en trafikpolitik. Her sætter vi rammerne for, at vi ”får trafikken omkring skolen til at forløbe så sikkert og let som overhovedet muligt samt får ture ud af skolen til at foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt.” Som alle andre principper har vi opbygget det i afsnit – skolens ansvar – forældrenes ansvar … og specielt i dette princip har vi som forældre et stort ansvar. Vi skal være forbilleder for vores børn mht. at begå os i trafikken, og vi skal skabe trygge forhold for alle andre, der begår sig i trafikken. Derfor benyt de anviste parkeringsmuligheder, når der skal sættes børn af, eller I har ærinde på skolen. Husk reglerne om fodgængerovergange – fodgængere har fortrinsret – så man skal stoppe og give fodgængere tid til at passere. Hjælp jeres børn med at være synlige i trafikken – med lygter, reflekser og cykelhjelm.

Forpligtigende samarbejde
Det forpligtigende samarbejde blev skudt i gang i dette skoleår, bl.a. med fælles udbud af valgfag – hvilket også betød, at vi har ensrettet vores dage med valgfag mellem skoler – i alt 10 hele dage på et skoleår. Derudover har der også været initiativ til erfaringsudveksling mellem faglærere, og i skolebestyrelsesregi mødtes vi til fællesmøde for at idéudveksle mht., hvor vi også kunne have udbytte af samarbejde. Der var ideer fra både elevrepræsentanter, medarbejdergruppe og forældrevalgte. Det virkelig positive er, at der er en stor lyst til at udbygge vores samarbejde på alle niveauer. F.eks. arbejdes der nu med planlægning af fælles aktiviteter mellem SFO’erne, og valgfagskataloget udbygges.

Kvalitetsrapporten og Forældretilfredshedsundersøgelse
Kvalitetsrapporten for 16/17 udkom i begyndelsen af 2018. Rapporten præsenterer en række data for Ans Skole i sammenligning med øvrige skoler i kommunen og med landsgennemsnittet. Data vedrører alt fra resultater af nationale test, uddannelsesparathed, trivselsundersøgelser, kompetencedækning i fag m.v. Skolebestyrelsen diskuterer rapporten inden udgivelse, således at rapporten også indeholder Skolebestyrelsens bemærkninger til rapporten. Der kan være mange holdninger til de data, der er indeholdt i rapporten, og under hvilke forudsætninger, de er indsamlet. Det bedste ved rapporten er, at den giver anledning til at lave et ”kvalitetstjek” på skolens mange aktiviteter – gennem en diskussion i Skolebestyrelsen. Kvalitetsrapporten udgives på Skoleporten.

I foråret 2018 blev der indsamlet yderligere data – denne gang en Forældretilfredshedsundersøgelse, FTU. Dette er en ny undersøgelse – og den skal helt sikkert finpudses lidt, for at den giver mening. Vi har i Skolebestyrelsen diskuteret resultaterne og vores mulighed for at agere på dem – og det synes vi er svært. Ans Skole består af to afdelinger, Inklusionscentret Skolen i Nørskovlund og distriktsskolen, hvor forældrene kommer henholdsvis fra hele kommunen eller fra lokalområdet. Det kan have en væsentlig betydning for besvarelserne. Skolebestyrelsen mangler en mulighed for at se på data fra disse to afdelinger separat, således at det er muligt at lave tiltag, der faktisk rammer de rigtige steder. Ledelsen og Skolebestyrelsen har dog peget på, at trivsel på alle afdelinger fortsat skal være et indsatsområde for skolen, og at det er et vigtigt emne, når der sker overlevering mellem de forskellige afdelinger, f.eks. fra indskoling til mellemtrinnet.

Ny skolefestformat
Skolefestformatet på Ans Skole blev ændret i 2018. Det skete ikke helt, uden at flere tænkte ”hvorfor nu det? Det fungerer godt med en fest for hver afdeling”. Men med en fest for hver afdeling blev det til tre fester i løbet af en uge – og det kræver mange ressourcer. Derfor blev to fester til én for indskoling og mellemtrin, og udskolingen fik deres gallafest tilbage. Alle fik set en rigtig god skolekomedie leveret af 5. årgang, og alle forældre, der deltog, fik anledning til at bevæge sig rundt på hele skolen for at besøge boder, som eleverne havde forberedt. Et nyt format, men en stor succes.

Samarbejdet med Nørskovlund-afdelingen
I Skolebestyrelsen drøftes ofte, hvordan vi hele tiden skal være bevidste om og sikre, at vi også er Skolebestyrelse for Nørskovlund-afdelingen. Dette gør vi ved bl.a. at holde et skolebestyrelsesmøde i Nørskovlund med deltagelse af afdelingens leder, Jette Patscheider. Elevantal, de fysiske rammer og de særlige behov, som eleverne i Nørskovlund-afdelingen har er emner, der næsten altid er på dagsordenen, men som også er meget givtige at diskutere, idet det bl.a. giver mulighed for at overveje, om nogle tiltag kan implementeres også i distriktsskolen. Et nyt tiltag her er, at vi vil gennemgå afdelingens interne retningslinjer/arbejdspapirer. I foråret 2018 har vi diskuteret retningslinjerne for ”overlevering”, ”40-timers pulje” (timer som disponeres af ledelsen) og ”konflikthåndtering”.

Samarbejdet med fritidsordningen
I skoleåret 17/18 fik vi også genoptaget en tidligere tradition med et fællesmøde med forældrerådet fra SFO’en. Det var godt at udveksle erfaringer om, hvordan børnene trives i morgen-SFO, på skolen og i eftermiddags-SFO eller klub, og hvilke ideer, der er til at gøre disse timer endnu bedre. Også her har det været en styrke, at Michael Viborg er ansat som pædagogisk leder i indskolingen samt som daglig leder i fritidsordningen. Det styrker sammenhængen for både børn, medarbejdere og forældre.

Nye principper
Et nyt princip ”Princip for den åbne skole” er blevet formuleret i løbet af skoleåret, således at formålet og rammerne for ”Den åbne skole” er sat. Målet er, at skolen samarbejder med og inddrager det omgivende samfund for at fremme variation i skoledagen og åbne nye veje til læring, der kan højne trivslen, motivationen, den faglige kvalitet og livsdueligheden for eleverne. Derudover er ”Princip for lejrskoler og ekskursioner” blevet opdateret, så formatet ligner de øvrige, men indholdet er det samme – eleverne på Ans Skole kan stadig se frem til 3 lejrskoler i løbet af deres skoletid.

Føre tilsyn – en skolebestyrelsesopgave
Vi har i løbet af skoleåret fulgt op på tiltag i indskolingen for at skabe en bedre skoledag for alle børn og voksne. Også frikvarterernes organisering på skolen har været diskuteret.

Skolens værdigrundlag
Skolens værdigrundlag har været et indsatsområde blandt medarbejdere i 17/18, og Skolebestyrelsen har været inviteret med til workshops, når vi kunne. Det har været interessant at se medarbejderne i andre roller, end som undervisere for vores børn. På disse workshops har de optrådt som ansatte på en arbejdsplads, som de gerne ville være med til at gøre endnu bedre – både for dem selv, men i høj grad for det produkt, de bidrager til: Vores – og så hedder det vist ”livsduelige” - børn. Det har været en rigtig positiv oplevelse. Med udgangen af skoleåret er vi nået i mål – Ans Skole har fået opdateret sit værdigrundlag – og det i en form, så det er til at huske:

Ambition – Nærvær – Sammenhold

Budget og Regnskab
Skolebestyrelsen drøfter og godkender skolens budget ved indgangen til kalenderåret. Ligeledes drøftes og godkendes regnskabet for det foregående år.

Skolens samlede budget er i 2018 på ca. 48,5 mio. kr. Budgettet dækker lønomkostninger til Ans Skole, til Skolen i Nørskovlund, til SFO- og klubtilbud samt driftsudgifter til såvel skole som fritidstilbud. Skolebestyrelsen informeres hen over året om udviklingen, og ledelse og bestyrelse samarbejder om at forvalte skolens budgetter så optimalt som overhovedet muligt.

Skolebestyrelsen har sammen med personalerepræsentanter og ledelse deltaget i et projekt vedr. fornyelse af legepladsen. Resultatet er blevet rigtigt flot og har fået en virkelig god modtagelse af eleverne. Der er til projektets udførelse prioriteret 200.000 kr. af den samlede ramme i 2017.

Regnskabet for 2017 blev samlet set for alle vores afdelinger afsluttet med en overførsel på 980.000 kr. til 2018. Det er en styrke for os at have en buffer til imødegåelse af uforudsete udgifter samt til at sætte ind, hvis der opstår akut behov for at styrke ressourcedækningen i en klasse eller lignende. Vi må desværre konstatere, at økonomien fra 2018 og frem bliver endnu mere stram, idet vi i forhold til distriktsskolen rammes af elevnedgang. Den 0. årgang, der begynder i skole i august 2018, er kun på én klasse, og ser vi længere frem i tiden, viser elevtalsprognoserne, at vores klassekvotienter vil blive mindre, hvilket også får en betydelig negativ indvirkning på vores økonomi qua den tildelingsmodel, kommunen anvender til fordeling af ressourcerne på skoleområdet.

Vi håber herfra, at Byrådet over de kommende år formår at få hævet tildelingen pr. folkeskoleelev, således at vi får de fornødne ressourcer til fortsat at kunne drive en rigtig god skole, hvor eleverne trives og bliver så dygtige, som de kan.

Skolebestyrelsesvalg
Ans Skole afholdt skolebestyrelsesvalg mandag den 23. april 2018. Vi har i bestyrelsen forskudte valg, dvs. at i år var der valg til fire pladser – heraf én plads til forældre fra Nørskovlund-afdelingen. Et skolebestyrelsesvalg kræver forberedelse, planlægning af program, annoncering m.v. Vi har lært af erfaring, at det er godt at ”prikke” til eventuelle kandidater, der kunne have lyst til at deltage i Skolebestyrelsen. Vi fik valgt tre nye medlemmer, et genvalg samt to suppleanter ved fredsvalg, så det er rigtigt fint. Alligevel er det skuffende, at der til et sådant møde kun deltager 12 forældre inkl. bestyrelsen – med et program, der også rummede diskussion af Forældretilfredshedsundersøgelsen. Skolebestyrelsen er et demokratisk organ – og som ved alle andre valg er det rart at kende sit mandat og have opbakning fra dem, man repræsenterer. Derfor en opfordring til at støtte op om den nye Skolebestyrelse, der tiltræder den 1. august 2018 - og husk at vi alle ”vokser” ved anerkendelse af det arbejde, vi gør. Det gælder vores børn, det gælder skolens medarbejdere, skolens ledelse og ja også Skolebestyrelsen!

Planlagte indsatsområder 2018/19

I det kommende skoleår vil bestyrelsen ud over sine faste indsatsområder

  • bidrage til at skolens nye værdigrundlag Ambition - Nærvær - Sammenhold bliver udmøntet i praksis
  • bidrage til øget samarbejde i det Forpligtigende Samarbejde med Trekløverskolen og Thorning skole
  • følge effekten af konverteringen af 2 UUV timer til to-voksentimer i indskolingen og yderligere tiltag gennemført i skoleåret 17/18
  • følge indsatsen for øget trivsel på alle afdelinger i Ans Skole